22 247 27 57
 

Regulamin Biletów Lotniczych

Podmiotem umożliwiającym Użytkownikom, za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego znajdującego się na stronie www.traveloppa.com zarezerwowanie biletów lotniczych jest Traveloppa.com Spółka Akcyjna (Traveloppa S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. św. Bonifacego 112, 02-909 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496261, o kapitale zakładowym w wysokości 112 500 zł wpłaconym w całości, posiadająca NIP: 107-00-28-814.

Niniejsze warunki rezerwacji biletów lotniczych dotyczą jedynie procesu rezerwacji. Wybrane przez Użytkownika usługi będą przedmiotem odrębnej umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usługi. Umowa zawierana jest na podstawie warunków realizacji usług określonych przez Dostawcę.

Regulamin Biletów Lotniczych (dalej „Regulamin”) jest Regulaminem Szczegółowym w stosunku do Regulaminu Serwisu Traveloppa.com, który ma zastosowanie w wypadkach nieuregulowanych Regulaminem. Wszelkie definicje pojęć nieuregulowane w Regulaminie zostały zawarte w Regulaminie Serwisu Traveloppa.com.
 1. Warunki korzystania z systemu rezerwacji:
  1. Użytkownik korzystający z Serwisu, chcąc dokonać rezerwacji oraz nabycia Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zobowiązany jest:
   • zapoznać się z Regulaminem oraz Regulaminem Serwisu Traveloppa.com,
   • zaakceptować je, oraz
   • zobowiązać się do przestrzegania zasad w nich zawartych.
  2. Użytkownik dokonując rezerwacji Usługi wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z o Ochronie Danych Osobowych dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) celem dokonania prawidłowej rezerwacji Usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich korygowania.
 2. Informacje ogólne:
  1. Traveloppa.com S.A. w przypadku linii lotniczych akredytowanych w IATA (International Air Transport Association) poprzez udostępnianie Użytkownikom oferty tych linii działa w charakterze agenta tych linii lotniczych – podmiotami świadczącymi Usługi lotnicze wobec Użytkownika oraz ponoszące odpowiedzialność ze względu na niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przelotu będą konkretne linie lotnicze, w imieniu i na rzecz których działa Traveloppa.com S.A., a których nazwa zostaje wskazana w trakcie procesu rezerwacyjnego jak również na bilecie doręczonym Użytkownikowi.
  2. W przypadku linii lotniczych niskokosztowych (tzw. Low Cost) Traveloppa.com S.A. działa w charakterze pośrednika dokonującego w tych liniach lotniczych czynności faktycznych związanych z realizacją i doręczeniem biletu zamówionego w tych liniach lotniczych według wskazań Użytkownika i w jego imieniu, a przekazywanych za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego. Realizacja Usługi jak i rozpatrzenie reklamacji podlega ogólnym warunkom tych przewoźników wybranych w trakcie procesu rezerwacyjnego.
  3. W przypadku połączeń czarterowych organizowanych przez organizatora turystycznego Traveloppa.com S.A. działa jako agent i udostępnia warunki wskazane przez podmiot organizujący przelot. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi czarteru ponosi organizator.
  4. Stronami umowy przewozu jest zawsze konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca świadczący Usługi przewozu lotniczego będące przedmiotem umowy. Zawierane za pośrednictwem portalu Traveloppa.com S.A. umowy, o których mowa powyżej są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców, z którymi umowę zawiera Użytkownik i taryf lotniczych tych przewoźników, z którym Użytkownik zobowiązany jest się zapoznać przed zawarciem umowy.
 3. Dokonywanie Rezerwacji:
  1. Rezerwacja Usługi dostępna jest za pośrednictwem wyszukiwarki biletów lotniczych.
  2. Użytkownik korzystając z wyszukiwarki biletów lotniczych wprowadza dane niezbędne do rozpoczęcia wyszukiwania:
   • data wylotu,
   • miejsce wylotu (poprzez wybranie określonego lotniska z listy),
   • miejsce przylotu (poprzez wybranie określonego lotniska z listy),
   • klasa miejsca w samolocie,
   • data lotu powrotnego,
   • przelot w jedną stronę/w obie strony,
   • liczba i wiek podróżujących (dorośli, młodzież, dzieci, niemowlęta).
  3. W przypadku rezerwacji Usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnoletniej Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z ogólnymi warunkami umów wybranego przewoźnika dotyczącą podróży osób niepełnoletnich.
  4. Na podstawie określonych w pkt. 3.2. danych, system przeszukuje bazy danych i wyświetla dostępne terminy lotów i ich ceny.
  5. Po wyświetleniu dostępnych terminów lotów i wyborze najbardziej odpowiedniego, Użytkownik może wybrać opcje dodatkowe (np. dodatkowy bagaż ponad sztukę bagażu głównego, bagaż specjalny typu deska windsurfingowa, sprzęt do golfa, wózek dziecięcy, wózek inwalidzki, dodatkowe ubezpieczenie, pierwszeństwo wejścia na pokład itd.).
  6. Po wybraniu odpowiedniej Usługi oraz zaznaczeniu opcji dodatkowych pojawi się informacja o całkowitej cenie za Usługę. Jeżeli Użytkownik akceptuje cenę Usługi dokonuje rezerwacji. Należy kliknąć przycisk „przejdź do rezerwacji” a po wypełnieniu danych płatnika należy kliknąć przycisk „Rezerwuj”.
  7. W kolejnym kroku należy poprawnie wypełnić formularz z danymi uczestników, a następnie zapoznać się z regulaminami dotyczącymi rezerwacji oraz potwierdzić oświadczenie o zapoznaniu się z nimi. Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie podane dane są prawidłowe i zgodne ze stanem prawnym oraz faktycznym.
  8. W celu dokonania rezerwacji wybranej Usługi należy naciśnięć przycisk „ Zarezerwuj”. Na podany przez rezerwującego adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji z wyszczególnieniem wybranych świadczeń oraz z informacją o cenie za Usługę.
  9. W przypadku dokonywania rezerwacji Usługi za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta czynności określonych w pkt 3.2-3.8 na rzecz Użytkownika dokonuje konsultant Traveloppa.com S.A.
  10. Po prawidłowym opłaceniu rezerwacji biletu lotniczego na podany adres mailowy Użytkownika zostanie przesłany elektroniczny bilet lotniczy potwierdzający dokonanie rezerwacji a także zawierający informacje o zakupionym bilecie, o wybranym połączeniu, numerze rezerwacji, całkowitej cenie Usługi wraz z należnymi podatkami. W przypadku braku otrzymania powyższego potwierdzenia w ciągu 24 godzin od daty dokonania rezerwacji, należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
  11. Traveloppa.com S.A. zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku gdy zastosowana (wybrana przez Użytkownika) taryfa nie jest zgodna z jej przeznaczeniem zgodnie z warunkami sprzedaży w ramach danej oferty, lub istnieją inne uzasadnione ograniczenia w umowach między liniami lotniczymi, na które Traveloppa.com S.A. nie ma wpływu.
  12. Obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie poprawności danych zawartych na bilecie elektronicznym oraz niezwłoczne poinformowanie biura Traveloppa.com S.A., jeśli występują jakieś niezgodności z oczekiwanymi parametrami podroży. W przypadku niezgodności spowodowanych przez Traveloppa.com S.A. pasażer możne dokonać bezkosztowej anulacji transakcji tylko w dniu wystawienia dokumentu przewozowego i w godzinach pracy Traveloppa.com S.A.
 4. Wymagane dokumenty podróży:
Użytkownik w momencie dokonywania rezerwacji zobligowany jest do posiadania odpowiednich dokumentów podróży uwzględniających wybrany termin lub odpowiednio zapewni uzyskania dokumentów koniecznych i niezbędnych na dzień rozpoczęcia podróży, a w szczególności: ważnego paszportu oraz wymaganej przy wjeździe do kraju docelowego wizy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat wymaganych dokumentów. Informacje dotyczące wymagań wizowych i paszportowych danego kraju Użytkownicy mogą uzyskać bezpośrednio w placówkach dyplomatycznych. Dane, o których mowa w punkcie poprzednim muszą się zgadzać z danymi zawartymi w dokumencie uprawniającym do przekroczenia granicy. W przypadku niezgodności tych danych Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z rozbieżnością danych zawartych w dokumencie uprawniającym do przekroczenia granicy i w formularzu rejestracyjnym.
 1. Cena:
  1. Cena zakupu biletu lotniczego zawiera:
   • taryfę (cena netto/brutto za przelot),
   • podatki i opłaty lotniskowe,
   • opłatę za wystawienie biletu (transaction fee).
  2. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
  3. Opłata za wystawienie biletu jest wprowadzoną przez Sprzedawcę dopłatą za rezerwacje i sprzedaż biletów lotniczych. Opłaty przedstawiają się następująco, bez względu na to, jaki przewoźnik obsługuje połączenie:

   Dla jednego pasażera - osoba dorosła, dziecko, młodzież lub senior:
   • 49 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce,
   • 89 PLN za bilet na połączenia w Europie,
   • 119 PLN za bilet na pozostałe połączenia.
Informacja o wysokości dopłaty jest podana w serwisie oraz zostanie przesłana w potwierdzeniu rezerwacji.
 1. Potwierdzenie rezerwacji nie jest biletem lotniczym i nie upoważnia do odbycia podróży.
 2. Linie lotnicze mogą skrócić okres ważności rezerwacji, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jednak ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Użytkownika.
 3. Przedstawiona w trakcie procesu rezerwacji cena nie jest wiążącą ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego do momentu wystawienia biletu. Potwierdzenie następuje drogą elektroniczną według danych podanych przez Użytkownika w formularzu rezerwacji.
 1. Płatność za rezerwację Usługi:
  1. Cena biletu lotniczego określana jest w złotych polskich (PLN) i może ulegać wahaniom ze względu na różnice kursów walut pomiędzy terminem dokonania rezerwacji, a momentem dokonania płatności przez Użytkownika, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Do ceny rezerwacji Usługi mogą być doliczane dodatkowe opłaty rezerwacyjne lub manipulacyjne powstałe w wyniku wyboru formy płatności obarczonej takowymi opłatami. O opłatach dodatkowych i manipulacyjnych Użytkownik będzie informowany na bieżąco podczas procesu dokonywania rezerwacji.
  3. Dokonane za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego lub Biura Obsługi Klienta rezerwacje, Użytkownik opłaca kartą kredytową lub e-przelewem.
   W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko pasażera (ów).
   WAŻNE! Po dokonaniu przelewu wymagane jest przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu faksem na numer +48 22 247 27 57 lub drogą elektroniczną na adres rezerwacje@traveloppa.com.

   Potwierdzeniem dokonania przelewu jest również plik w formacie *.pdf generowany z systemu bankowego.
   Za moment zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

   Uwaga Linie lotnicze zezwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie nieprzekraczającym 24 h lub w dniu dokonania rezerwacji w przypadku rezerwacji niektórych biletów w taryfie specjalnej. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. Traveloppa.com S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników, wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek Traveloppa.com S.A.
  4. Płatności kartą kredytową za rezerwacje dokonywane za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego może dokonać tylko i wyłącznie jej właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia jest w świetle prawa przestępstwem i podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą, po ich wykryciu, zgłaszane przez Traveloppa.com S.A. odpowiednim organom ścigania.
  5. Akceptowane są następujące rodzaje kart kredytowych: Master Card i VISA. Obciążenie karty Użytkownika Serwisu następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego SIX Payment Services (Europe) S.A. Oddział w Polsce.
  6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego SIX PAYMENT SERVICES. Po wybraniu tego rodzaju płatności następuje przekierowanie do serwisu płatności SIX PAYMENT SERVICES gdzie realizowana jest płatność.
  7. W celu skutecznego dokonania rezerwacji za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego niezbędne jest podanie w formularzu rezerwacyjnym następujących danych karty kredytowej Użytkownika:
   • imię i nazwisko właściciela karty kredytowej,
   • rodzaj karty kredytowej,
   • numer karty kredytowej,
   • data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok),
   • kod CVV2/CVC2 (3 lub 4 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).
  8. Pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z dokonaniem płatności za rezerwację biletu lotniczego i blokadą środków na rachunku karty kredytowej Użytkownika. W przypadkach:
   • odrzucenia karty kredytowej przez system rezerwacyjny,
   • braku możliwości zablokowania na karcie środków w odpowiedniej wysokości,
   • gdy serwis nie akceptuje płatności kartą kredytową danego typu
obsługa Systemu Rezerwacyjnego skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu ustalenia innej formy płatności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę dostępności miejsc i/lub ceny biletu związaną z opóźnieniem wywołanym niemożliwością sprzedaży biletu w terminie oryginalnej rezerwacji.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu wystawiania biletów i nawiązania kontaktu potwierdzającego dane właściciela karty kredytowej w przypadku:
  • podróży rozpoczynających się w innych niż polskie porty lotnicze,
  • braku możliwości potwierdzenia przez wystawcę karty zrealizowania płatności.
 2. Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez Dostawcę, a ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę dostępności miejsc i/lub ceny Usługi związaną z opóźnieniem wywołanym niemożliwością sprzedaży Usługi w terminie oryginalnej rezerwacji.
 
 1. Wystawianie faktur i sposób ich doręczania:
  1. Za rezerwację biletu lotniczego dokonaną za pośrednictwem strony www.traveloppa.com wystawiona zostanie faktura elektroniczna, o której mowa w art. 2 ust. 32 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
  2. Wskutek dokonania rezerwacji usługi w Traveloppa.com S.A., o której mowa powyżej i akceptacji postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Traveloppa.com, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
  3. Za Usługi zakupione u Dostawców Usługi za pośrednictwem strony internetowej www.traveloppa.com będą wystawiane dokumenty finansowe zgodnie z regulaminami Dostawców Usługi.
  4. Faktury elektroniczne za rezerwacje usługi doręczane będą w formacie PDF na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 2. Anulowanie i zmiany w rezerwacjach:
  1. Potwierdzona rezerwacja może być odwołana przez Traveloppa S.A.w okresie jej ważności jedynie w przypadku, gdy Przewoźnik odwoła lot. W tej sytuacji Użytkownikowi przysługuje zwrot całości kwot wpłaconych na poczet biletu.
  2. Travelopppa.com S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników. Informacje o ewentualnych zaistniałych zmianach w rezerwacji Użytkownika, przesyłane będą przez konsultantów Traveloppa.com S.A. pod podany w trakcie rezerwacji adres poczty elektronicznej lub przekazywane telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy. Wszelkie roszczenia wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez linię lotniczą, Użytkownik winien kierować do tej linii. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność na warunkach Konwencji Warszawskiej i Konwencji Montrealskiej z 1999 r. Roszczenia Użytkowników z tytułu anulowania, lub zmiany połączenia, jak również dotyczące opóźnienia skierowane do Traveloppa.com S.A. będą odrzucane.
  3. W przypadku rezerwacji połączeń na tanie linie lotnicze możliwość ewentualnej zmiany w rezerwacji Użytkownik lub Klient winien konsultować bezpośrednio z przewoźnikiem lotniczym tanich linii lotniczych.
  4. W przypadku rezerwacji na połączenia rejsowe Użytkownik ma możliwość dokonać zmiany terminu bądź trasy zakupionego na stronie www.traveloppa.com biletu pod warunkiem, że na zmianę tę zezwala taryfa zastosowana w bilecie lotniczym, z którą Użytkownik ma obowiązek się zapoznać przed dokonaniem zakupu biletu. Zmiana biletu lotniczego wiąże się zazwyczaj z potrąceniem opłaty karnej. Wysokość opłaty karnej określona jest przez linię lotniczą.
  5. Poza kosztami wynikającymi z taryfy lotniczej powyżej, Traveloppa.com S.A. naliczy stałą i bezzwrotną opłatę transakcyjną za zmianę i obsługę rezerwacji w wysokości 100 PLN + VAT za każdy zmieniany bilet lotniczy.
  6. W przypadku zamiaru dokonania zmian w rezerwacji Użytkownik powinien złożyć odpowiednią dyspozycję kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel 22 2472757 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:office@traveloppa.com podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera. Traveloppa.com S.A. każdorazowo zweryfikuje możliwość dokonania zmian, podając całkowitą cenę transakcji.
  7. Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży bądź jakąkolwiek zmianę (rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy).
  8. Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji Traveloppa.com, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Dotyczy to w szczególności taryf, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione, z co najmniej 3, 7 lub 14-dniowym wyprzedzeniem. Nie dotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. Traveloppa.com S.A. zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, dokonanej dokładnie na 3, 7 lub 14 dni przed wylotem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy.
  9. W przypadku zamiaru dokonania zwrotu zakupionego biletu lotniczego, Użytkownik składa w Traveloppa.com S.A. dyspozycję w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej office@traveloppa.com lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod nr 22 2472757 najpóźniej 1 dzień roboczy przed datą wylotu, uzyskując informację zwrotną dotyczącą kosztów anulacji rezerwacji oraz dalszej procedury zwrotu.
  10. Zasady zmiany lub zwrotu biletu lotniczego określają regulacje przewoźników lotniczych oraz warunki taryfy lotniczej.
  11. Obliczona kwota zwrotu przysługującego Użytkownikowi lub Klientowi jest przekazywana najpóźniej w ciągu 7 dni od przekazania przez przewoźnika lotniczego Traveloppa.com S.A. kwoty podlegającej zwrotowi na wskazany przez niego rachunek bankowy. Powyższe nie dotyczy zwrotów w przypadku płatności kartą kredytową. W takim przypadku zwrot dokonywany jest bezpośrednio przez danego Przewoźnika lotniczego bezpośrednio na kartę kredytową Użytkownika, z której dokonywana była opłata.
  12. Ze względu na odrębne warunki funkcjonowania tanich linii lotniczych, cała powyższa procedura zwrotu biletów i anulacji rezerwacji nie znajdzie zastosowania. Możliwość ewentualnego zwrotu całości lub części poniesionych kosztów. Użytkownik winien konsultować bezpośrednio z przewoźnikiem lotniczym tanich linii lotniczych.
  13. Zasady anulowania i dokonywania zmian w potwierdzonych rezerwacjach biletów lotniczych są określane każdorazowo w warunkach rezerwacji przedstawionych do wglądu Użytkownika Serwisu w trakcie jej dokonywania.
  14. W przypadku zbyt późnego anulowania lub braku anulowania rezerwacji w czasie przewidzianym w warunkach rezerwacji transferu i/lub usługi zwiedzania a także w przypadku nie pojawienia się na miejscu rozpoczęcia usługi w czasie jej planowanego rozpoczęcia, kosztem anulacji jest obciążany Użytkownik Serwisu. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze względem Traveloppa.com S.A. za szkodę mogącą powstać w wyżej wymienionych okolicznościach.
  15. Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia kosztów anulowania rezerwacji przez dostawcę usług.
 3. Reklamacje:
  1. Reklamacje w zakresie procesu rezerwacyjnego i dokonanych płatności można zgłaszać w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty dokonania rezerwacji hotelu, pisemnie na adres korespondencyjny:
   Traveloppa.com S.A.
   ul. św. Bonifacego 112,
   02-909 Warszawa
   lub składając pisemną reklamację bezpośrednio w biurze spółki Traveloppa.com S.A. (adres jak wyżej) albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: office@traveloppa.com.
   O przyjęciu reklamacji i terminie jej rozpatrzenia Sprzedawca poinformuje Użytkownika w terminie do 30 dni od jej otrzymania.
  2. W przypadku gdy złożona reklamacja dotyczy Usług świadczonych przez inne podmioty Traveloppa.com S.A. poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem, gdy w treści złożonej do Traveloppa.com S.A. reklamacji opisano informacje umożliwiające złożenie reklamacji do podmiotu świadczącego usługi. W takim przypadku serwis Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w rozpoznaniu złożonych za jej pośrednictwem lub bezpośrednio do Dostawcy Usług reklamacji
 
 1. Postanowienia końcowe:
  1. Traveloppa.com S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu.
  2. Traveloppa.com S.A. zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika i do odstąpienia od umowy, gdy Traveloppa.com S.A. stwierdzi złamanie postanowień Regulaminu lub Regulaminu Serwisu Traveloppa.com.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93,z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225).
  5. Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Użytkowników korzystających z Usług świadczonych przez Traveloppa.com S.A. w imieniu i na rzecz Dostawców Usług, w szczególności w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, szkód spowodowanych wyłącznym działanie lub zaniechaniem Użytkownika, a także z przyczyn niezależnych od Traveloppa.com.
  6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Traveloppa.com S.A. rozstrzygane będą przez sądy powszechne położone na terenie Rzeczpospolitej Polski w oparciu o przepisy prawa polskiego.
Przejdź: Na górę