22 247 27 57

Regulamin Rezerwacji Hoteli

Podmiotem umożliwiającym Użytkownikom, za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego znajdującego się na stronie www.traveloppa.com dokonanie rezerwacji hotelu jest Traveloppa.com Spółka Akcyjna (Traveloppa S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. św. Bonifacego 112, 02-909 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496261, o kapitale zakładowym w wysokości 112 500 zł wpłaconym w całości, posiadająca NIP: 107-00-28-814.
Niniejsze warunki rezerwacji hotelu dotyczą jedynie procesu rezerwacji. Wybrane przez Użytkownika Usługi będą przedmiotem odrębnej umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usługi. Umowa zawierana jest na podstawie warunków realizacji Usług określonych przez Dostawcę. Wszelkie dane zawarte w prezentowanej w Serwisie ofercie oparte są na danych przekazanych bezpośrednio przez Dostawców Usług hotelowych.

Regulamin – Rezerwacje Hoteli (dalej „Regulamin”) jest Regulaminem Szczegółowym w stosunku do Regulaminu Serwisu Traveloppa.com, który ma zastosowanie w wypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. Wszelkie definicje pojęć nieuregulowane w Regulaminie zostały zawarte w Regulaminie Serwisu Traveloppa.com.
1. Warunki korzystania z systemu rezerwacji:
 1. Użytkownik korzystający z Serwisu, chcąc dokonać rezerwacji oraz nabycia Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zobowiązany jest:
  • zapoznać się z przedmiotowym Regulaminem oraz Regulaminem korzystania z Serwisu Traveloppa.com,
  • zaakceptować je, oraz
  • zobowiązać się do przestrzegania zasad w nich zawartych.
 2. Uruchomienie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Traveloppa.com.
 3. Użytkownik dokonując rezerwacji Usługi wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z o Ochronie Danych Osobowych dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) celem dokonania prawidłowej rezerwacji Usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych.
 1. Informacje ogólne:
  1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
   • Dostawca - dostawca usług hotelarskich, lub z nimi związanych, tj. partner Traveloppa.com S.A. oferujący Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej www.traveloppa.com oraz innych stron należących do podmiotów współpracujących z Traveloppa.com S.A. swoje Usługi szczegółowo opisane w poszczególnych ofertach,
   • Usługi hotelarskie lub hotelowe - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych,
   • Produkty pakietowe - indywidualnie skonfigurowane przez Użytkownika w trakcie procesu rezerwacji rozwiązanie stanowiące pakiet podróży, w skład którego wchodzi kilka pojedynczych usług w zakresie skorzystania z usługi przewozowej (transport lotniczy) i rezerwacji usługi hotelarskiej, wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi, dostępne za pośrednictwem portalu www.traveloppa.com.
  2. Niniejszy Regulamin normuje zasady udostępniania na stronie internetowej www.traveloppa.com usług hotelowych partnerów turystycznych Traveloppa.com S.A.  Użytkownikom, którzy chcą złożyć stosowną rezerwację.
  3. Traveloppa.com S.A. zapewnia Użytkownikowi:
   • dostęp do oferowanych przez Dostawców Usług hotelarskich, które dotyczą obiektów znajdujących się zarówno w kraju jak i za granicą,
   • możliwość skorzystania z produktów pakietowych indywidualnie konfigurowanych.
 2. Dokonywanie Rezerwacji:
  1. Rezerwacja Usługi dostępna jest za pośrednictwem wyszukiwarki znajdującej się na stronie www.traveloppa.com.
  2. Użytkownik korzystając z wyszukiwarki hotelu wprowadza dane niezbędne do rozpoczęcia wyszukiwania:
   • Data przyjazdu do hotelu,
   • Data wyjazdu z hotelu,
   • Liczba osób (dorosłych, dzieci i ich wiek) .
  3. Na podstawie określonych w pkt. 3.2. danych, system przeszukuje bazy danych i wyświetla dostępne hotele i ich ceny.
  4. Po wyświetleniu dostępnych hoteli, Użytkownik może po naciśnięciu przycisku „sprawdź teraz” przy dowolnym hotelu zapoznać się z jego opisem, lokalizacją oraz wybrać  w zakładce „inne konfiguracje” opcje dodatkowe (np.  inny typ pokoju niż podstawowy, inne opcje wyżywienia – o ile są dostępne w danym hotelu).
  5. Po wybraniu odpowiedniej Usługi oraz zaznaczeniu opcji dodatkowych pojawi się informacja o całkowitej cenie za Usługę. Jeżeli Użytkownik akceptuje cenę Usługi dokonuje rezerwacji. Należy kliknąć przycisk „przejdź do rezerwacji” a po wypełnieniu danych płatnika należy kliknąć przycisk „Rezerwuj”.
  6. W kolejnym kroku należy poprawnie wypełnić formularz z danymi uczestników, a następnie zapoznać się z regulaminami dotyczącymi rezerwacji oraz potwierdzić oświadczenie o zapoznaniu się z nimi. Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie podane dane są prawidłowe i zgodne ze stanem prawnym oraz faktycznym.
  7. W celu dokonania rezerwacji wybranej Usługi należy naciśnięć przycisk „ Zarezerwuj”. Na podany przez rezerwującego adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji z wyszczególnieniem wybranych świadczeń oraz z informacją o cenie za Usługę.
  8. W przypadku dokonywania rezerwacji Usługi za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta czynności określonych w pkt 3.2-3.7 na rzecz Użytkownika dokonuje konsultant Traveloppa.com S.A.
  9. Należy opłacić zarezerwowaną Usługę korzystając z jednej z możliwych form płatności określonych w pkt 4.3 Regulaminu.
  10. Po prawidłowym opłaceniu rezerwacji Usługi na podany adres mailowy Użytkownika zostanie przesłany voucher potwierdzający dokonanie rezerwacji zawierający informacje o zarezerwowanej usłudze.
 3. Płatność za rezerwację Usługi:
  1. Cena wybranej Usługi określana jest w złotych polskich (PLN) i może ulegać wahaniom ze względu na różnice kursów walut pomiędzy terminem dokonania rezerwacji a momentem dokonania płatności przez Użytkownika, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Do ceny rezerwacji Usługi mogą być doliczane dodatkowe opłaty rezerwacyjne lub manipulacyjne powstałe w wyniku wyboru formy płatności obarczonej takowymi opłatami. O opłatach dodatkowych i manipulacyjnych Użytkownik będzie informowany na bieżąco podczas procesu dokonywania rezerwacji.
  3. Dokonane za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego lub Biura Obsługi Klienta rezerwacje, Użytkownik opłaca kartą kredytową lub e-przelewem.
    
  4. Płatności kartą kredytową za rezerwacje dokonywane za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego może dokonać tylko i wyłącznie jej właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia jest w świetle prawa przestępstwem i podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą, po ich wykryciu, zgłaszane przez Traveloppa.com S.A. odpowiednim organom ścigania.
  5. Akceptowane są następujące rodzaje kart kredytowych: Master Card i VISA. Obciążenie karty Użytkownika Serwisu następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego SIX Payment Services (Europe) S.A. Oddział w Polsce.
  6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego SIX PAYMENT SERVICES. Po wybraniu tego rodzaju płatności następuje przekierowanie do serwisu płatności SIX PAYMENT SERVICES gdzie realizowana jest płatność.
  7. W celu skutecznego dokonania rezerwacji za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego niezbędne jest podanie w formularzu rezerwacyjnym następujących danych karty kredytowej Użytkownika:
   • imię i nazwisko właściciela karty kredytowej,
   • rodzaj karty kredytowej,
   • numer karty kredytowej,
   • data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok),
   • kod CVV2/CVC2 (3 lub 4 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).
  8. Pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z dokonaniem płatności za rezerwację hotelu i blokadą środków na rachunku karty kredytowej Użytkownika. W przypadkach:
   • odrzucenia karty kredytowej przez system rezerwacyjny,
   • braku możliwości zablokowania na karcie środków w odpowiedniej wysokości,
   • gdy serwis nie akceptuje płatności kartą kredytową danego typu
obsługa Systemu Rezerwacyjnego skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu ustalenia innej formy płatności.
 1. Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez Dostawcę, a ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę dostępności miejsc i/lub ceny Usługi związaną z opóźnieniem wywołanym niemożliwością sprzedaży Usługi w terminie oryginalnej rezerwacji.
 
 1. Wystawianie faktur i sposób ich doręczania:
  1. Za rezerwację usługi hotelowej dokonaną za pośrednictwem strony www.traveloppa.com wystawiona zostanie faktura elektroniczna, o której mowa w art. 2 ust. 32 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
  2. Wskutek dokonania rezerwacji usługi w Traveloppa.com S.A., o której mowa powyżej i akceptacji postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Traveloppa.com, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
  3. Za Usługi zakupione u Dostawców Usługi za pośrednictwem strony internetowej www.traveloppa.com będą wystawiane dokumenty finansowe zgodnie z regulaminami Dostawców Usługi.
  4. Faktury elektroniczne za rezerwacje usługi doręczane będą w formacie PDF na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 
 1. Anulowanie i zmiany w rezerwacjach Usługi:
  1. Zasady anulowania i dokonywania zmian w potwierdzonych rezerwacjach hoteli są określane każdorazowo w warunkach rezerwacji dostępnych do wglądu dla Użytkownika w trakcie jej dokonywania i uzależnione od konkretnej oferty i związanej z nią polityki anulacyjnej poszczególnych Dostawców Usługi.
  2. W przypadku każdorazowego anulowania rezerwacji kosztem anulacji jest obciążany Użytkownik, zgodnie z polityką anulacyjną poszczególnych Dostawców Usług.
  3. Usługodawca ma prawo do anulacji potwierdzonej rezerwacji w okresie jej ważności w przypadku, gdy Dostawca miejsc hotelowych lub bezpośrednio hotel poinformuje o czasowym lub całkowitym wyłączeniu obiektu z użytku, anulowania kontraktu z dostawcą miejsc hotelowych lub sytuacji nadzwyczajnej. W tych okolicznościach Usługodawca zobowiązany jest do zaproponowania Użytkownikowi rozwiązania zastępczego spełniającego standardy rozwiązania zgodnego z rezerwacją lub w przypadku braku takiego rozwiązania zastępczego Użytkownikowi przysługuje zwrot całości wpłaconych kwot, natomiast nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu.
  4. Anulacja w przypadku niezidentyfikowanego Użytkownika.
   • W celu uniknięcia nadużyć w Systemie Rezerwacji i nieobciążania dostawców fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd rezerwacjami, Traveloppa.com S.A.  zastrzega sobie prawo do anulowania w poszczególnych przypadkach niegwarantowanych rezerwacji, o ile nie ma możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem pod wskazanym przez niego numerem telefonu. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do wykonanie Usługi hotelarskiej. To samo dotyczy sytuacji, w której Traveloppa.com S.A.  poweźmie informację, iż z adresu e-mail podanego przez Użytkownika dokonywano w przeszłości wielu rezerwacji, które nie zostały wykorzystane lub, gdy zapytania zwrotne wykonywane tą drogą przez Traveloppa.com S.A. pozostają bez odpowiedzi. Aby zapobiec anulowaniu rezerwacji wskutek podejrzenia, że dana rezerwacja została dokonana z umyślnym zamiarem jej niewykorzystania, Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji gwarantowanej przez podanie numeru swojej karty płatniczej,
   • Traveloppa.com S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez Dostawców Usług w rezerwacjach Użytkowników. Informacje o ewentualnych zaistniałych zmianach w rezerwacji Użytkowników, przesyłane będą przez pracownika Biura Obsługi Klienta pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej lub przekazywane telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy.
  5. Wszelkie roszczenia wynikające z anulowania lub zmiany, Użytkownik winien kierować bezpośrednio do Dostawcy Usługi.
 2. Reklamacje:
  1. Reklamacje w zakresie procesu rezerwacyjnego i dokonanych płatności można zgłaszać w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty dokonania rezerwacji hotelu, pisemnie na adres korespondencyjny:
   Traveloppa.com S.A.
   ul. św. Bonifacego 112,
   02-909 Warszawa
   lub składając pisemną reklamację bezpośrednio w biurze spółki Traveloppa.com S.A. (adres jak wyżej) albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: office@traveloppa.com.
   O przyjęciu reklamacji i terminie jej rozpatrzenia Sprzedawca poinformuje Użytkownika w terminie do 30 dni od jej otrzymania.
  2. W przypadku gdy złożona reklamacja dotyczy Usług świadczonych przez inne podmioty Traveloppa.com S.A. poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem, gdy w treści złożonej do Traveloppa.com S.A. reklamacji opisano informacje umożliwiające złożenie reklamacji do podmiotu świadczącego usługi. W takim przypadku serwis Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w rozpoznaniu złożonych za jej pośrednictwem lub bezpośrednio do Dostawcy Usług reklamacji
 
 1. Postanowienia końcowe:
  1. Traveloppa.com S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu.
  2. Traveloppa.com S.A. zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika i do odstąpienia od umowy, gdy Traveloppa.com S.A. stwierdzi złamanie postanowień Regulaminu lub Regulaminu Serwisu Traveloppa.com.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93,z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225).
  5. Międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek stanowi niewiążącą informację o standardzie danego hotelu. Dostępna w Systemie Rezerwacyjnym Traveloppa.com S.A. informacja o hotelach opiera się na ocenie własnej danego hotelu.
  6. Traveloppa.com S.A. jak również inne firmy współpracujące z nią w zakresie dostarczania baz danych o obiektach hotelarskich dostawców, nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek błąd w jej systemach lub tychże firm, które spowodują niemożność wykonania transakcji lub za jakość produktów dostępnych na platformie www firm, oferowanych Użytkownikom przez poszczególnych Dostawców. Rolą Traveloppa.com S.A. i innych firm współpracujących z nią w zakresie dostarczania baz danych o obiektach hotelarskich dostawców jest stworzenie Użytkownikowi dostępu do bezpośrednich ofert prezentowanych przez poszczególnych dostawców.
  7. Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkowników korzystających z Usług świadczonych przez Traveloppa.com S.A. w imieniu i na rzecz Dostawców Usług, a w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, szkód spowodowanych wyłącznym działanie lub zaniechaniem Użytkownika, a także z przyczyn niezależnych od Traveloppa.com. S.A., a w szczególności strajku pracowników Hoteli.
  8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Traveloppa.com S.A. rozstrzygane będą przez sądy powszechne położone na terenie Rzeczpospolitej Polski w oparciu o przepisy prawa polskiego.
Przejdź: Na górę