22 247 27 57
 

Regulamin Rezerwacji Transferu

Podmiotem umożliwiającym Użytkownikom, za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego znajdującego się na stronie www.traveloppa.com transferu (usługi przewozu z lotniska do miejsca zakwaterowania i przewozu z miejsca zakwaterowania na lotnisko) jest Traveloppa.com Spółka Akcyjna (Traveloppa S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. św. Bonifacego 112, 02-909 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496261, o kapitale zakładowym w wysokości 112 500 zł wpłaconym w całości, posiadająca NIP: 107-00-28-814..

Niniejsze warunki rezerwacji transferu dotyczą jedynie procesu rezerwacji. Wybrane przez Użytkownika usługi będą przedmiotem odrębnej umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usługi. Umowa zawierana jest na podstawie warunków realizacji usług określonych przez Dostawcę.

Regulamin Rezerwacji Transferu (dalej „Regulamin”) jest Regulaminem Szczegółowym w stosunku do Regulaminu Serwisu Traveloppa.com, który ma zastosowanie w wypadkach nieuregulowanych Regulaminem. Wszelkie definicje pojęć nieuregulowane w Regulaminie zostały zawarte w Regulaminie Serwisu Traveloppa.com.
 1. Warunki korzystania z systemu rezerwacji:
  1. Użytkownik korzystający z Serwisu, chcąc dokonać rezerwacji oraz nabycia Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zobowiązany jest:
   • zapoznać się z Regulaminem oraz Regulaminem Serwisu Traveloppa.com,
   • zaakceptować je, oraz
   • zobowiązać się do przestrzegania zasad w nich zawartych.
  2. Uruchomienie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków Regulaminu oraz Regulaminu Traveloppa.com.
  3. Użytkownik dokonując rezerwacji usługi wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z o Ochronie Danych Osobowych dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) celem dokonania prawidłowej rezerwacji Usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich korygowania.
 
 1. Dokonywanie Rezerwacji:
  1. Rezerwacja Usługi dostępna jest za pośrednictwem strony www.traveloppa.com lub telefonicznie za pomocą Biura Obsługi Klienta pod nr tel 22 2472757.
  2. Użytkownik korzystając ze strony www.traveloppa.com ma możliwość rezerwacji usługi transferu po wybraniu usługi rezerwacji hotelu. Po kliknięciu pola "dodaj" znajdującego się obok pola "nie wybrano transferu"pokazują się dostępne rodzaje transferów i ceny na trasie lotnisko-hotel-lotnisko
   • transfer shuttle busem
   • prywatny transfer taxi
   • prywatny transfer mikrobusem
  3. Po wybraniu odpowiedniego transferu system pojawi się informacja o cenie Usługi rezerwacji hotelu oraz cenie Usługi rezerwacji transferu.
  4. Po wybraniu odpowiedniej Usługi pojawi się informacja o całkowitej cenie za Usługę. Jeżeli Użytkownik akceptuje cenę Usługi dokonuje rezerwacji. Należy kliknąć przycisk „przejdź do rezerwacji” a po wypełnieniu danych płatnika należy kliknąć przycisk „Rezerwuj”.
  5. W kolejnym kroku należy poprawnie wypełnić formularz z danymi uczestników, a następnie zapoznać się z regulaminami dotyczącymi rezerwacji oraz potwierdzić oświadczenie o zapoznaniu się z nimi. Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie podane dane są prawidłowe i zgodne ze stanem prawnym oraz faktycznym.
  6. W celu dokonania rezerwacji wybranej Usługi należy naciśnięć przycisk „ Zarezerwuj”. Na podany przez rezerwującego adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji z wyszczególnieniem wybranych świadczeń oraz z informacją o cenie za Usługę.
  7. W przypadku dokonywania rezerwacji Usługi za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta czynności określonych w pkt 2.2-2.6 w imieniu i na rzecz Użytkownika dokonuje konsultant Traveloppa.com Spółka Akcyjna.
  8. W przypadku rezerwacji Usługi za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Użytkownik ma możliwość zamówienia transferu podając dane niezbędne do dokonania rezerwacji Usługi:
   • punkt rozpoczęcia transferu,
   • punkt zakończenia transferu,
   • dzień i godzinę przylotu na lotnisko,
   • -
   • ilość osób (dorośli, dzieci, niemowlęta do lat 2)
  9. W przypadku rezerwacji Usługi za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Użytkownik ma możliwość zamówienia dodatkowych opcji (np. dodatkowy bagaż ponad sztukę bagażu głównego, bagaż specjalny typu deska windsurfingowa, sprzęt do golfa, wózek dziecięcy, wózek inwalidzki itp.).
  10. Należy opłacić zarezerwowaną Usługę korzystając z jednej z możliwych form płatności określonych w pkt 3.3 Regulaminu.
  11. Po prawidłowym opłaceniu rezerwacji Usługi na podany adres mailowy Użytkownika zostanie przesłany voucher potwierdzający dokonanie rezerwacji.
 2. Płatność za rezerwację Usługi:
  1. Cena wybranej Usługi określana jest w złotych polskich (PLN) i może ulegać wahaniom ze względu na różnice kursów walut pomiędzy terminem dokonania rezerwacji, a momentem dokonania płatności przez Użytkownika, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Do ceny rezerwacji Usługi mogą być doliczane dodatkowe opłaty rezerwacyjne lub manipulacyjne powstałe w wyniku wyboru formy płatności obarczonej takowymi opłatami. O opłatach dodatkowych i manipulacyjnych Użytkownik będzie informowany na bieżąco podczas procesu dokonywania rezerwacji.
  3. Dokonane za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego lub Biura Obsługi Klienta rezerwacje, Użytkownik opłaca kartą kredytową lub e-przelewem.
  4. Płatności kartą kredytową za rezerwacje dokonywane za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego może dokonać tylko i wyłącznie jej właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia jest w świetle prawa przestępstwem i podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą, po ich wykryciu, zgłaszane przez Traveloppa.com S.A. odpowiednim organom ścigania.
  5. Akceptowane są następujące rodzaje kart kredytowych: Master Card i VISA. Obciążenie karty Użytkownika Serwisu następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego SIX Payment Services (Europe) S.A. Oddział w Polsce.
  6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego SIX PAYMENT SERVICES. Po wybraniu tego rodzaju płatności następuje przekierowanie do serwisu płatności SIX PAYMENT SERVICES gdzie realizowana jest płatność.
  7. W celu skutecznego dokonania rezerwacji za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego niezbędne jest podanie w formularzu rezerwacyjnym następujących danych karty kredytowej Użytkownika:
   • imię i nazwisko właściciela karty kredytowej,
   • rodzaj karty kredytowej,
   • numer karty kredytowej,
   • data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok),
   • kod CVV2/CVC2 (3 lub 4 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).
  8. Pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z dokonaniem płatności za rezerwację transferu i/lub usługi zwiedzania i blokadą środków na rachunku karty kredytowej Użytkownika. W przypadkach:
   • odrzucenia karty kredytowej przez system rezerwacyjny,
   • braku możliwości zablokowania na karcie środków w odpowiedniej wysokości,
   • gdy serwis nie akceptuje płatności kartą kredytową danego typu.
obsługa systemu rezerwacyjnego skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu ustalenia innej formy płatności.
 1. Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez Dostawcę, a ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę dostępności miejsc i/lub ceny Usługi związaną z opóźnieniem wywołanym niemożliwością sprzedaży Usługi w terminie oryginalnej rezerwacji.
 
 1. Wystawianie faktur i sposób ich doręczania:
  1. Za rezerwację transferu i/lub usługi zwiedzania dokonane za pośrednictwem strony www.traveloppa.com wystawiona zostanie faktura elektroniczna, o której mowa w art. 2 ust. 32 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
  2. Wskutek dokonania rezerwacji usługi w Traveloppa.com S.A. , o którym mowa powyżej i akceptacji postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Traveloppa.com, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
  3. Za Usługi transferu i/lub usługi zwiedzania zakupione u Dostawców Usługi za pośrednictwem strony internetowej www.traveloppa.com będą wystawiane dokumenty finansowe zgodnie z regulaminami Dostawców Usługi.
  4. Faktury elektroniczne za rezerwacje usługi doręczane będą w formacie PDF na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Systemu Rezerwacji
 2. Anulowanie i zmiany w rezerwacjach:
  1. Zasady anulowania i dokonywania zmian w potwierdzonych rezerwacjach transferów i/lub usługi zwiedzania są określane każdorazowo w warunkach rezerwacji przedstawionych do wglądu Użytkownika Serwisu w trakcie jej dokonywania. Z zasady wszelkie anulacje powodują naliczenie kosztów anulacji obciążających Użytkownika. W przypadku zmiany godzin przelotów, skutkujących zmianą godziny transferu Użytkownik jest zobowiązany powiadomić Dostawcę Usług z odpowiednim wyprzedzeniem.
  2. W przypadku każdorazowego anulowania rezerwacji transferu i/lub usługi zwiedzania a także w przypadku nie pojawienia się na miejscu rozpoczęcia usługi w czasie jej planowanego rozpoczęcia kosztem anulacji jest obciążany Użytkownik, zgodnie z polityką anulacyjną poszczególnych Dostawców Usług. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze względem Traveloppa.com S.A. za szkodę mogącą powstać w wyżej wymienionych okolicznościach.
  3. Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia kosztów anulowania rezerwacji przez dostawcę usług.
 3. Realizacja transferów i/lub usługi zwiedzania:
  1. Użytkownik jest zobowiązany posiadać ze sobą voucher, stanowiący dowód dokonania rezerwacji.
  2. Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić usługę transferu na 24 godziny przed jej rozpoczęciem, dzwoniąc na podany na voucherze numer kontaktowy do dostawcy usługi.
  3. Użytkownik winien stawić się na miejscu zbiórki 10 minut przez planowanym terminem rozpoczęcia usługi transferu i/lub zwiedzania.
  4. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usługi bez odszkodowania wobec osób nietrzeźwych, pod wpływem narkotyków oraz stanowiących zagrożenie wobec kierowcy, pojazdu lub współpasażerów.
  5. Dzieci do lat 14 mogą uczestniczyć w transferze i/lub zwiedzaniu wyłącznie pod opieką osób powyżej 16 roku życia. W przypadku części Dostawców usług jeśli dziecko do lat 2 zajmuje własne miejsce do siedzenia w czasie transferu, pobierana jest za nie opłata jak za osobę dorosłą.
  6. W trakcie transferu Użytkownikowi przysługuje prawo do posiadania odpowiedniej ilości bagażu zgodnej z regulaminem danego Dostawcy Usługi. W przypadku bagażu niestandardowego (typu deska windsurfingowa, sprzęt do golfa, rower, wózki inwalidzkie itp.) należy go zgłosić w trakcie rezerwacji usługi. Za przewóz w/w bagażu pobierane są dodatkowe opłaty. Użytkownik jest zobowiązany do osobistego nadzorowania załadunku i wyładunku bagażu do pojazdu, realizującego transfer.
 4. Reklamacje:
  1. Reklamacje w zakresie procesu rezerwacyjnego i dokonanych płatności można zgłaszać w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty dokonania rezerwacji hotelu, pisemnie na adres korespondencyjny:
   Traveloppa.com S.A.
   ul. św. Bonifacego 112,
   02-909 Warszawa
   lub składając pisemną reklamację bezpośrednio w biurze spółki Traveloppa.com S.A. (adres jak wyżej) albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: office@traveloppa.com.
   O przyjęciu reklamacji i terminie jej rozpatrzenia Sprzedawca poinformuje Użytkownika w terminie do 30 dni od jej otrzymania.
  2. W przypadku gdy złożona reklamacja dotyczy Usług świadczonych przez inne podmioty Traveloppa.com S.A. poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem, gdy w treści złożonej do Traveloppa.com S.A. reklamacji opisano informacje umożliwiające złożenie reklamacji do podmiotu świadczącego usługi. W takim przypadku serwis Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w rozpoznaniu złożonych za jej pośrednictwem lub bezpośrednio do Dostawcy Usług reklamacji
 5. Postanowienia końcowe:
  1. Traveloppa.com S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu.
  2. Traveloppa.com S.A. zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika i do odstąpienia od umowy, gdy Traveloppa.com Spółka Akcyjna stwierdzi złamanie postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Serwisu Traveloppa.com.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93,z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225).
  5. Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Użytkowników korzystających z Usług świadczonych przez Traveloppa.com S.A.  w imieniu i na rzecz Dostawców Usług, w szczególności w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, szkód spowodowanych wyłącznym działanie lub zaniechaniem Użytkownika, a także z przyczyn niezależnych od Traveloppa.com S.A.
  6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Traveloppa.com S.A. rozstrzygane będą przez sądy powszechne położone na terenie Rzeczpospolitej Polski w oparciu o przepisy prawa polskiego.
Przejdź: Na górę