22 247 27 57
 

Regulamin Serwisu TRAVELOPPA.COM

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego należącego do Traveloppa.com Spółka Akcyjna znajdującego się pod adresem internetowym http://www.traveloppa.com zwanym w dalszej części Regulaminu „Serwisem”.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Traveloppa.com Spółka Akcyjna (Traveloppa.com S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. św. Bonifacego 112, 02-909 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496261, o kapitale zakładowym w wysokości 112 500 zł wpłaconym w całości, posiadająca NIP: 107-00-28-814 jest Operatorem Systemów Rezerwacji:

   • Biletów Lotniczych,

   • Usług Hotelowych,

   • Ubezpieczeń Podróżnych,

   • Usług transferowych, oraz

   • „Systemu Dynamicznego Pakietowania" - systemu dającego możliwość dowolnego łączenia wybranych usług w pakiety,

   zwanych dalej "Systemem Rezerwacji" na portalu www.traveloppa.com.

  2. Użytkownik korzystający z Serwisu, chcąc dokonać rezerwacji oraz nabycia Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zobowiązany jest:

   • zapoznać się z przedmiotowym Regulaminem oraz Regulaminami Szczegółowymi Usług, o których mowa poniżej w pkt 8-12,

   • zaakceptować je, oraz

   • zobowiązać się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

   Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem a Traveloppa.com S. A.

  3. Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Szczegółowych, o których mowa poniżej, w pkt 8-12 bez możliwości ich komercyjnego użytku.

  4. Uruchomienie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Szczegółowych.

  5. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez podmioty trzecie a dostępnych w Systemie Rezerwacji jest transakcją jednostkową i podlega warunkom ustalonym przez te podmioty. Zakup każdego produktu podlega warunkom szczegółowym wskazanym w pkt 8-12 Regulaminu.

 2. DEFINICJE  Podane niżej pojęcia oznaczają:

  1. System Rezerwacji – program, dostępny za pośrednictwem www.traveloppa.com, umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie i zamawianie:

   • połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego,

   • możliwości skorzystania z usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście (w kraju i za granicą) w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usług i ich zamówieniu (rezerwacja),

   • możliwości skorzystania z ubezpieczenia turystycznego i dokonania jego rezerwacji,

   • możliwość skorzystania z usługi transferu na/z lotniska, przy jednoczesnej możliwości wyceny usługi i ich zamówieniu (rezerwacja),

   • możliwości równoczesnej rezerwacji dowolnej kombinacji usług: biletu lotniczego, pokoju hotelowego, ubezpieczenia turystycznego oraz wynajmu samochodu w oparciu o zasady określone dla "Systemu Dynamicznego Pakietowania".

  2. Operator (Operator Serwisu) – przedsiębiorca obsługujący Serwis i wystawiający Dokumenty upoważniające do skorzystania z usług Dostawców. Operator wystawia w/w Dokumenty na podstawie umów zawartych z każdym Dostawcą, którego usługi są oferowane w Serwisie. Operator świadczy usługę starannego działania polegającą na udostępnianiu Serwisu Użytkownikom i obsługiwaniu zgłoszeń przekazywanych Dostawcom za jego pośrednictwem.

  3. Linie "Low Cost" (tanie linie lotnicze) - linie lotnicze określone w Regulaminie Biletów Lotniczych. NIE PODLEGAJĄ ogólnym warunkom przewozu zawartym w przepisach IATA. Poszczególne linie lotnicze podlegają odpowiednio regulaminom wymienionym w Regulaminie Biletów Lotniczych.

  4. Odrębne regulaminy dotyczące świadczonych usług obowiązują również w przypadku usług oferowanych przez organizatorów imprez turystycznych oraz lotów czarterowych, o których Użytkownik jest informowany i z którymi powinien się zapoznać przed dokonaniem rezerwacji.

  5. Sprzedawca - Traveloppa.com S.A. jako przedsiębiorca prowadzący internetowy system rezerwacji i zakupu Usług za pośrednictwem portalu www.traveloppa.com.

  6. Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca, Pasażer.

  7. Usługi – przez pojęcie usług rozumie się świadczone przez Dostawców Usług za pośrednictwem Traveloppa.com S.A. na rzecz Użytkownika i osób z nim podróżujących rezerwacje:

   • usług hotelowych,

   • usług ubezpieczenia,

   • biletów lotniczych,

   • usług transferowych na/z lotniska.

  8. Dostawca Usług – podmiot, partner Traveloppa.com S.A., który świadczy Usługi, o których mowa w pkt 2.7.

  9. Elektroniczny instrument płatniczy - każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację Użytkownika niezbędną do dokonania operacji, w szczególności instrument pieniądza elektronicznego lub karta płatnicza.

  10. Karta płatnicza - karta identyfikującą wydawcę i upoważnionego Użytkownika, uprawniająca do dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonania zapłaty z wykorzystaniem kredytu, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385, 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289, 1567 z późn zm.).

 3. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

  1. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z możliwości rezerwacyjnych oraz nabycia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem korzystania z Serwisu Traveloppa.com oraz Regulaminami poszczególnych Usług, zaakceptować je oraz zobowiązać się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

  2. Uruchomienie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków Regulaminu oraz Regulaminów poszczególnych Usług.

  3. W celu zawarcia umowy należy za pośrednictwem strony internetowej www.traveloppa.com dokonać wyboru Usługi będącej w aktualnej ofercie Serwisu. Następnie wypełnić wszystkie wymagane i w razie wyboru opcjonalne pola formularza rejestracyjnego.

  4. Warunkiem dokonania poprawnej rezerwacji on-line wybranej Usługi jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji.

  5. Użytkownik dokonujący rezerwacji Usługi jest zobowiązany do podania, co najmniej poniższych danych:

   • imię i nazwisko Użytkownika i/lub osób w imieniu i na rzecz, których Użytkownika dokonuje rezerwacji,

   • dane kontaktowe, tj. adres zameldowania i/lub adres zamieszkania (jeżeli inny niż zameldowania), kontakt telefoniczny, adres mailowy,

   • dane pozostałych osób korzystających z Usług/i.

  6. Poprzez kliknięcie przycisku "Dokonaj rezerwacji wraz z obowiązkiem zapłaty" dochodzi do złożenia rezerwacji w systemie. Dokonanie poprawnej rezerwacji poprzez czynności wskazane powyżej jest równoznaczne z zawarciem umowy. Użytkownik, wypełniając formularz rezerwacyjny, oświadcza, iż wszelkie dane osobowe podane przez niego dla celów rezerwacji w Serwisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że znane są jemu prawne konsekwencje podania nieprawdziwych danych.

  7. W przypadku rezerwacji za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta czynności, o których mowa w pkt 3.5.-3.6. dokonuje konsultant z Biura Obsługi Klienta.

  8. Przesłana do Użytkownika wiadomość email zawiera informacje o zarezerwowanej i zakupionej Usłudze, cenie wraz z należnymi podatkami, sposobie i terminie zapłaty wraz z danymi do zapłaty za zarezerwowaną usługę, informacje o sposobie i terminie reklamacji.

  9. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

  1. Serwis został udostępniony Użytkownikowi wyłącznie w celu uzyskiwania informacji o miejscach podróży, sprawdzania dostępności dóbr i usług związanych z podróżowaniem oraz tworzenia wiążących rezerwacji lub zawierania innych wiążących transakcji z Dostawcami Usług przewozowych i turystycznych tylko w sytuacji, gdy Użytkownik zamierza z nich skorzystać.

  2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i zakupu na dostępne w portalu usługi opisane w Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym przepisami prawa polskiego, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.

  3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane Usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania, po ich wykryciu, będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.

  4. Dokonanie przez Użytkownika wiążącej rezerwacji lub zawarcie wiążącej transakcji jest oświadczeniem woli Użytkownika. Używanie Serwisu w innych celach jest zabronione.

  5. Użytkownikiem Serwisu może być tylko osoba gwarantująca, że:

   • będzie dokonywać za pomocą Serwisu rezerwacji lub transakcji w swoim imieniu i na swoją rzecz lub w imieniu i na rzecz innych osób, których stosowne pełnomocnictwa posiada,

   • wszelkie informacje, które wprowadzi na stronach Serwisu Internetowego są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.

  6. Użytkownik dokonujący rezerwacji oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.

 5. DZIAŁANIA ZABRONIONE

  1. Treści i informacje prezentowane na stronach Serwisu (włącznie z cenami i dostępnością usług przewozowych i turystycznych), jak również infrastruktura używana do udostępniania tych treści i informacji są własnością Operatora i Dostawców Usług, z których korzysta Serwis.

  2. Zachowując prawo do wykonywania niezbędnej kopii, zawierającej zarezerwowane usługi i dokumentów z nią związanych, Użytkownik, nie jest upoważniony do ich modyfikowania, kopiowania, dystrybuowania, przesyłania, wyświetlania, odtwarzania, reprodukowania, publikowania i udzielenia licencji na ich używanie, a także do przesyłania, sprzedawania lub odsprzedawania jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług, uzyskanych za pomocą lub przez Serwis.

  3. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań takich jak:

   • używanie Serwisu lub jego treści w jakimkolwiek komercyjnym celu niezwiązanym z planowaną podróżą,

   • tworzenie jakichkolwiek spekulacyjnych, fałszywych lub podejmowanych z użyciem nieuprawnionych środków płatniczych zgłoszeń wiążących lub wiążących rezerwacji lub transakcji,

   • monitorowanie, kopiowanie lub uzyskiwanie dostępu do jakichkolwiek treści lub informacji udostępnionych w Serwisie przy użyciu robotów, „programów-robaków”, zautomatyzowanych interpreterów treści lub jakichkolwiek innych zautomatyzowanych bytów lub procesów w jakimkolwiek celu bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora,

   • podejmowanie akcji, które mogą doprowadzić do obciążenia Serwisu Internetowego, łamanie, obchodzenie wprowadzonych w serwisie zabezpieczeń,

   • modyfikowanie i fałszowanie potwierdzeń przelewu,

   • odwoływanie przelewu bankowego po uprzednim przedłożeniu potwierdzenia zapłaty, pod rygorem dobrowolnej zapłaty równowartości strat przez Traveloppa.com S.A. spowodowanych nieodwołalnymi transakcjami.

 6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIANOŚCI

  1. Prezentowane w Serwisie, na stronie internetowej www.traveloppa.com informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

  2. Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) lub spowodowanych działaniami siły wyższej.

  3. Traveloppa.com S.A. nie gwarantuje ponadto, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Serwisie lub w innych systemach wyszukiwania Usług inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System.

  4. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie, nie stwarza po stronie Użytkownika roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub innych Usług świadczonych przez Operatora.

  5. Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. Traveloppa.com S.A. przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, a w szczególności o możliwości przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich transmisji.

  6. Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników korzystających z Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

  7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

  8. Ponadto, Traveloppa.com S.A. nie ponosi odpowiedzialności za:

   • niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z winy leżącej po stronie Dostawców Usług,

   • niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z wyłącznej winy osób trzecich,

   • niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wskutek działania siły wyższej,

   • niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z winy Odbiorcy Usługi, a w szczególności w przypadku agresywnego zachowania Odbiorcy Usługi, a także w przypadku gdy Odbiorca Usługi znajduje się pod wypływem alkoholu lub środków odurzających,

   • niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wskutek strajku pracowników Dostawców Usług, pracowników obsługi lotniska i innych.

  9. Pozostałe okoliczności wyłączające odpowiedzialności Traveloppa.com S.A. zostały określone w Regulaminach Szczegółowych.

 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Traveloppa.com S.A., jako administrator danych, w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, z zastrzeżeniem pkt 7.2. i 7.3.

  2. Traveloppa.com S.A. może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań, w związku z naruszeniem prawa przez Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje Traveloppa.com S.A., w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Traveloppa.com S.A. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu Traveloppa.com. Dane te gromadzone są w bazie danych Traveloppa.com S.A. i służą wyłącznie do własnego użytku umożliwiając analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Odbiorców.

  4. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.traveloppa.com Użytkownicy proszeni będą o podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.5. Regulaminu, niezbędnych do prawidłowego złożenia rezerwacji i nabycia Usługi. W związku z charakterem Usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i nabycie Usługi, informacje zawierające imię, nazwisko, dane kontaktowe przekazywane są bezpośrednio do systemu rezerwacji Dostawców Usług obsługujących wybrane przez Użytkownika Usługi dostępne za pośrednictwem portalu www.traveloppa.com w przypadku rezerwacji danych Usług. Użytkownik, korzystając z systemu, wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych poprzez akceptację oświadczenia dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych oraz danych osobowych osób, z którymi zamierza odbyć podróż przed dokonaniem rezerwacji danej Usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich korygowania.

  5. Użytkownik może wyrazić wolę otrzymywania informacji o najnowszych promocjach i informacjach związanych z podróżowaniem w formie Newslettera poprzez złożenie oświadczenia woli odpowiedniej treści powiązanego z podaniem adresu pocztu elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania tych informacji poprzez wysłanie na adres email: office@traveloppa.com oświadczenia woli o rezygnacji lub klikając w link wypisu w stopce Newslettera. Informacje zawarte w Newsletterze są aktualne w momencie jego wysyłki ich dostępność w późniejszym okresie zależy od dostępności od podmiotu, który świadczy te Usługi.

  6. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyraża zgodę na ich przechowywanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

 8. REZERWACJE BILETÓW LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO

  • Zasady rezerwacji, zakupu, formy płatności i dostarczania biletu lotniczego określa Regulamin Rezerwacji Biletów Lotniczych.

 9. REZERWACJA USŁUG HOTELOWYCH, FORMY PŁATNOŚCI

  • Zasady składania zapytań i rezerwacji usług hotelowych, formy płatności za usługi określa Regulamin Rezerwacji Hoteli.

 10. ZAKUP UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH

  • Zasady składania zapytań i zakupu, formy płatności i dostarczania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia drogą internetową określa Regulamin Umów Ubezpieczeń Podróżnych.

 11. REZERWACJA TRANSFERÓW
  • Zasady składania zapytań i zakupu, formy płatności i dostarczania potwierdzenia zawarcia umowy transferu określa Regulamin Rezerwacji Transferu.

 12. REKLAMACJE

  1. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji Usług można zgłaszać w terminie 14 dni od momentu dostarczenia dokumentu potwierdzającego nabycie Usługi lub w terminie 14 dni od momentu kiedy dokument ten miał być dostarczony pisemnie na adres korespondencyjny:

   Traveloppa.com Spółka Akcyjna
   ul. św. Bonifacego 112,
   2.909 Warszawa

   lub składając pisemną reklamację bezpośrednio w biurze spółki Traveloppa.com S.A. (adres jak wyżej) albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: office@traveloppa.com.

  2. W przypadku gdy złożona reklamacja dotyczy Usług świadczonych przez inne podmioty Traveloppa.com S.A. poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem, gdy w treści złożonej do Traveloppa.com S.A. reklamacji opisano informacje umożliwiające złożenie reklamacji do podmiotu świadczącego Usługi. Taka reklamacja dla swej skuteczności w praktyce będzie wymagała zgłoszenia w trakcie korzystania z Usług Dostawcy.

  3. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia przez Dostawcę Usług Traveloppa.com S.A. poinformuje Użytkownika w terminie 30 dni od jej otrzymania lub w terminie wskazanym przez organizatora usługi turystycznej lub innego usługodawcę.

 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Traveloppa.com S.A. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów oraz innych usług turystyczny.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy:

   • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93,z późn. zm.),

   • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

   • ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 z późn. zm.),

   • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  3. Za pośrednictwem Serwisu Traveloppa.com zawierane są umowy z wykorzystaniem Internetu za pośrednictwem strony www, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. Zm.).


Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta (BOK) jest czynne w dni robocze ( poniedziałek - piątek) od 9:00 do 18:00. Z BOK można kontaktować się:Adres siedziby Spółki:

Traveloppa.com S.A.
ul. św. Bonifacego 112

 

02-909 Warszawa

 

Przejdź: Na górę