22 247 27 57
 
REGULAMIN

DOTYCZĄCY UMÓW UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH

 
1.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem szczegółowym w stosunku do Regulaminu Serwisu TRAVELOPPA.COM, który ma zastosowanie w wypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
2.    Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zgłoszenia przez klienta zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia podróżnego na jego rachunek przez Traveloppa.com Spółka Akcyjna z siedzibą w 02-909 Warszawa, ul. św. Bonifacego 112, za pośrednictwem strony internetowej www.traveloppa.com.
3.    Umowy ubezpieczeń podróżnych są zawierane z TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  EUROPA S.A. (dalej zwane także: Ubezpieczycielem) na podstawie:
- Ogólnych Warunków Ubezpieczenia TRAVEL WORLD zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU EUROPA S.A. Nr 06/09/14 z dnia 16.09.2014 r.,
- Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SKI I SPORT zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU EUROPA S.A. Nr 07/01/09 z dnia 16.01.2009 r.,
- Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW REZYGNACJI zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU EUROPA S.A. Nr 06/09/14 z dnia 16.09.2014 r.
4.    Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i pełną akceptacją jego postanowień oraz wyrażeniem zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia podróżnych na jego rachunek bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

II.    Dane Ubezpieczyciela:
a)    Nazwa Ubezpieczyciela brzmi: TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  EUROPA S.A.
b)    Adres siedziby Ubezpieczyciela: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław
c)    Ubezpieczyciel został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000002736
d)    NIP Ubezpieczyciela: 895-10-07-276
e)    Kapitał zakładowy Ubezpieczyciela zarejestrowany i opłacony: 37 800 000 zł

III.    Procedura wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia drogą internetową
1.    Wyrażenie zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia odbywa się za pośrednictwem strony www.traveloppa.com poprzez:
a)    wybranie rodzaju ubezpieczenia w trakcie dokonywania rezerwacji po zapoznaniu się z informacją o zakresie i sumie ubezpieczenia,
b)    wprowadzenie danych osobowych Płatnika oraz Ubezpieczonych,
c)    akceptację klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „W imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  EUROPA S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych”,
d)    akceptację oświadczenia: „Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, iż zapoznałem / zapoznałam  się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia TRAVEL WORLD zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU EUROPA S.A. Nr 06/09/14 z dnia 16.09.2014 r.,
- Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SKI I SPORT zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU EUROPA S.A. Nr 07/01/09 z dnia 16.01.2009 r.,
- Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW REZYGNACJI zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU EUROPA S.A. Nr 06/09/14 z dnia 16.09.2014 r,
jakie obowiązywać będą po zawarciu przez TRAVELOPPA umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia.”,
e)    akceptację klauzuli: „Zwalniam lekarzy leczących w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej wobec TU EUROPA S.A. oraz zezwolenie na udostępnienie TU EUROPA S.A. dokumentacji z przebiegu leczenia”,
f)    potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu i Regulaminu Serwisu TRAVELOPPA.COM.
2.    Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie rezerwacji, zawierające informację o cenie polisy, formie płatności, zakresie i sumie ubezpieczenia oraz dokonanych akceptacjach, o których mowa w pkt.III.2.
3.    Certyfikat polisy oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia, na podstawie których doszło do zawarcia umowy, zostaną wysłane na adres e-mail wskazany przez Ubezpieczającego na formularzu elektronicznym po dokonaniu zapłaty.

IV.    Postanowienia końcowe
1.    Użytkownik ma prawo składać reklamacje i skargi dotyczące zawierania umów ubezpieczenia podróżnych wysyłając je pod adres e-mailowy office@traveloppa.com lub na adres pocztowy: Traveloppa.com Spółka Akcyjna, ul. św. Bonifacego 112, 02-909 Warszawa.
2.    Operator systemów rezerwacji traveloppa.com zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, z tym, że wprowadzone zmiany będą obowiązujące tylko w stosunku do nowych Użytkowników. W przypadku zmiany Regulaminu nowy Regulamin zostanie umieszczony na niniejszej stronie internetowej.
Przejdź: Na górę